Wie zijn we

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH) is de schakel tussen het Kortrijkse stadsbestuur en personen met een handicap, hun belangenorganisaties en verenigingen.
De SAPH wil dat alle mensen kunnen deelnemen aan het dagelijks leven!

 

Wat doet de SAPH?

De Adviesraad:

  • geeft advies over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten;
  • geeft advies over de gebruiksvriendelijkheid van informatie en dienstverlening;
  • signaleert problemen;
  • sensibiliseert en mobiliseert;
  • verdedigt de belangen van personen met een beperking.

 

Visie SAPH: naar een inclusieve stad

De SAPH ijvert voor een inclusieve samenleving, waar iedere burger – ongeacht zijn/haar beperkingen – ten volle aan kan deelnemen. De SAPH pleit ervoor dat onze stad op dit vlak een voortrekkersrol speelt.

Inclusie betekent dat de openbare ruimte en gebouwen voor iedereen fysiek toegankelijk zijn. We denken aan ouderen, gezinnen met kinderwagens, rolstoelgebruikers en mensen met (tijdelijk) beperkte mobiliteit.

Inclusie betekent ook dat alle aangeboden diensten, voorzieningen en informatie voor iedereen eenvoudig te gebruiken zijn. Enkele voorbeelden:

  • alle stadsdiensten maken gebruik van klare taal;
  • Vlaamse Gebarentaal wordt aangeboden bij lezingen in de bibliotheek, musea, enzovoort;
  • sollicitanten met een beperking krijgen dezelfde kansen, zonder daarbij beperkt te worden door fysieke of andere drempels.

Inclusie staat voor een gelijkwaardige en respectvolle behandeling van ieder mens, onverschillig zijn/haar fysieke en/of mentale mogelijkheden. Kortom, iedereen heeft belang bij inclusie!

 

Werking en samenstelling SAPH

De SAPH functioneert uitsluitend dankzij vrijwilligerswerk. De SAPH bestaat allereerst uit een Dagelijks Bestuur van (momenteel) zes leden en de toegankelijkheidsambtenaar van de stad. Dit bestuur komt maandelijks bijeen en formuleert zijn adviezen.

Vijf keer per jaar vindt er een Algemene Vergadering plaats met alle leden van de SAPH. Dat zijn hoofdzakelijk vertegenwoordigers van belangenverenigingen en zorginstellingen voor personen met een handicap uit de regio Kortrijk. Maar er zijn ook individuele leden die uit persoonlijke interesse aanschuiven. Tijdens de Algemene Vergadering brengt het bestuur niet alleen verslag uit van zijn activiteiten. Het wint ook geregeld de raad van de leden in, zodat er nadien een breder gedragen advies geformuleerd kan worden.

In principe zou het Kortrijkse stadsbestuur de vragende partij moeten zijn om adviezen van de SAPH te krijgen. Maar in de praktijk moet de SAPH vaak zelf nog het initiatief nemen om de belangen van mensen met een beperking onder de aandacht van de beleidsmakers te brengen.

De werkzaamheden van de SAPH beperken zich overigens niet tot het louter uitbrengen van schriftelijke adviezen. Met name de bestuursleden gaan ook regelmatig gebouwen of diensten screenen op hun toegankelijkheid, geven vormingen en richten informatieavonden in voor alle leden en geïnteresseerden.

 

Huidig Dagelijks Bestuur SAPH

Chris Iemants (voorzitter)
Piet Devos (ondervoorzitter)
Marc Detremmerie (secretaris)
Koen Amerlynck (penningmeester)
Karine Braems (PR-verantwoordelijke)                                                                                                  Christophe Poot (SAPH-vertegenwoordiger bij GECORO)                                                                            Anke Pitteljon                                                                                                                                                Linda Mulder

 

                                                                              

Beleidsmedewerker Toegankelijkheid (stad Kortrijk):
Camille Laigneil